Phủ nano ô tô

Phủ pha lê bảo vệ sơn

Quy trình phủ pha lê bảo vệ sơn với Chemical Guys USA: Bước 1: Kiểm tra toàn diện ngoại thất Bước 2: Vệ sinh và làm sạch toàn bộ ngoại thất Bước 3: Xử lý bụi sơn & bề mặt nhám của ô tô   Bước 4: Xử lý xước bề mặt sơn (xước nặng, [...]

Chi tiết